بهترین لحظات زندگی از دید چارلی چاپلین

Tofall in love
عاشق شدن

 

To laugh until it hurts your stomach.

آنقدربخندی که دلت دردبگیره


To find mails by the thousands when you return from a vacation.
بعد ازاینکه از مسافرت برگشتیببینیهزار تا نامه داری


To go for a vacation to some pretty place.
برایمسافرت به یک جایخوشگلبری


To listen to your favorite song in the radio.
به آهنگمورد علاقت از رادیوگوشبدی

To go to bed and to listen while it rains outside.
بهرختخواب بری وبهصدای بارش بارون گوشبدی

 


To leave the Shower and find that the towel is warm

ازحموم که اومدی بیرون ببینی حولهات گرمه !

To clear your last exam.
آخرینامتحانت رو پاس کنی


To receive a call from someone, you don't see a lot, but you want to.
کسی کهمعمولا زیاد نمی بینیش ولیدلتمیخواد ببینیش بهت تلفنکنه

To find money in a pant that you haven't used since last year.
توی شلواریکه تو سالگذشته ازش استفادهنمیکردی پول پیدا کنی

To laugh at yourself looking at mirror, making faces.
برایخودت تو آینه شکلک در بیاریوبهش بخندی !!!

Calls at midnight that last for hours.
تلفن نیمهشب داشته باشیکه ساعتها همطولبکشه

To laugh without a reason.
بدون دلیلبخندی

To accidentally hear somebody say something good about you.
بطورتصادفی بشنوی که یک نفردارهازشما تعریف می کنه

To wake up and realize it is still possible to sleep for a couple of hours.
از خوابپاشی و ببینی که چند ساعتدیگههممی تونی بخوابی !

To hear a song that makes you remember a special person.
آهنگیروگوش کنی که شخص خاصی رو به یادشمامی یاره

To be part of a team.
عضو یکتیمباشی

To watch the sunset from the hill top.
از بالایتپه به غروب خورشید نگاه کنی

 

To make new friends.
دوستایجدید پیدا کنی

To feel butterflies!
In the stomach every time that you see that person.
وقتی "اونو" میبینی دلتهریبریزه پایین !

To pass time with your best friends.
لحظات خوبی رو با دوستانتسپریکنی

To see people that you like, feeling happy.

کسانی رو کهدوستشون داری رو خوشحالببینی


See an old friend again and to feel that the things have not changed.
یهدوستقدیمی رو دوباره ببینید وببینیدکه فرقی نکرده

To take an evening walk along the beach.
عصر که شدکنار ساحل قدم بزنی


To have somebody tell you that he/she loves you.
یکیروداشته باشی که بدونید دوستتداره

 


To laugh .......laugh. ........and laugh ...... remembering stupid
things done with stupid friends.

یادت بیادکه دوستای احمقت چه کارهایاحمقانه ای کردند و بخندیوبخندی و ........ باز هم بخندی


These are the best moments of life....
اینهابهترین لحظه های زندگی هستند

Let us learn to cherish them.
قدرشون روبدونیم


"Life is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed"
زندگی یکمشکل نیست که باید حلش کرد بلکه یکهدیه است که باید ازش لذت برد

************ ****
وقتیزندگی 100 دلیلبرای گریه کردنبهتو نشان میده تو 1000 دلیل
برایخندیدن به اون نشون بده.
(چارلیچاپلین)

 

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
سحر

واقعا خیلی خوبه که آدم بتونه از هر بهانه ای برای شاد بودن استفاده کنه. ممنون دوست من که به من سر زدی. همیشه سالم باشی و شاد.[گل]

سجاد

یکیشم اینه "تو دستشویی باشی کارتو تموم کرده باشی ببینی آب قطعه! ... ولی در عوض آفتاب پره[نیشخند]" با این حرف چارلی خیلی حال کردم خدایی: To laugh until it hurts your stomach. لایک